ẮC QUY CÔNG NGHIỆP, VIỄN THÔNG, NĂNG LƯỢNG, UPS

STT Eagle Voltage Capacity Dimension (mm) NHÀ SX XUẤT XỨ
(V) (Ah) Length Width Height T. Height
1 EG1.3-6 6 1.3 97 24 51 57 THAUHUAWEI THÁI LAN
2 EG3.2-6 6 3.2 125 33 60 66 THAIHUAWEI THÁI LAN
3 EG5-6/A 6 5 70 48 100 106 THAIHUAWEI THÁI LAN
4 EG7-6 6 7 151 35 94 100 THAIHUAWEI THÁI LAN
5 EG10-6 6 10 151 50 94 100 THAIHUAWEI THÁI LAN
6 EG12-6 6 12 151 50 94 100 THAIHUAWEI THÁI LAN
7 EG1.3-12 12 1.3 97 45 53 59 THAIHUAWEI THÁI LAN
8 EG2.2-12 12 2.2 178 35 61 67 THAIHUAWEI THÁI LAN
9 EG3.3-12 12 3.3 134 67 61 67 THAIHUAWEI THÁI LAN
10 EG5-12 12 5 90 70 100 106 THAIHUAWEI THÁI LAN
11 EG7.2-12 12 7.2 151 65 94 100 THAIHUAWEI THÁI LAN
12 EG7.5-12 12 7.5 151 65 94 100 THAIHUAWEI THÁI LAN
13 EG9-12 12 9 151 65 94 100 THAIHUAWEI THÁI LAN
14 EG12-12 12 12 151 98 96 100 THAIHUAWEI THÁI LAN
15 EG18-12 12 18 181 77 167 167 THAIHUAWEI THÁI LAN
16 EG20-12/A 12 20 181 77 167 167 THAIHUAWEI THÁI LAN
17 EG26-12/W 12 26 175 166 125 125 THAIHUAWEI THÁI LAN
18 EG26-12/A 12 26 165 125 174 174 THAIHUAWEI THÁI LAN
19 EG33-12 12 33 194 132 170 170 THAIHUAWEI THÁI LAN
20 EG40-12 12 40 196 166 173 173 THAIHUAWEI THÁI LAN
21 EG65-12 12 65 350 167 173 173 THAIHUAWEI THÁI LAN
22 EG75-12 12 75 260 168 212 219 THAIHUAWEI THÁI LAN
23 EG100-12 12 100 333 173 216 222 THAIHUAWEI THÁI LAN
24 EG150-12A 12 150 484 170 241 241 THAIHUAWEI THÁI LAN
25 EG200 12 200 522 239 217 222 THAIHUAWEI THÁI LAN