Ắc quy HYUNDAI

Ắc quy Hyundai AGM95L5 12V 95Ah
Liên hệ(Giá sẽ tốt hơn)

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 95Ah

Kích thước: 351 x 174 x 189 x 189

Ắc quy Hyundai AGM70 12V 70Ah
Liên hệ(Giá sẽ tốt hơn)

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 70Ah

Kích thước: 275 x 174 x 189 x 189

Ắc quy Hyundai CMF200 12V 200Ah
Liên hệ(Giá sẽ tốt hơn)

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 200Ah

Kích thước: 503 x 261 x 217 x 239

Ắc quy Hyundai CMF100R 12V 100Ah
Liên hệ(Giá sẽ tốt hơn)

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 100Ah

Kích thước: 324 x 172 x 204 x 224

Ắc quy Hyundai 105D31L 12V 90Ah
Liên hệ(Giá sẽ tốt hơn)

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 90Ah

Kích thước: 301 x 172 x 200 x 220

Ắc quy Hyundai 95D26L 12V 75Ah
Liên hệ(Giá sẽ tốt hơn)

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 75Ah

Kích thước: 260 x 175 x 200 x 220

Ắc quy Hyundai 75D23L 12V 65Ah
Liên hệ(Giá sẽ tốt hơn)

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 65

Kích thước: 230 x 172 x 200 x 220

Ắc quy Hyundai 55B24L 12V 45Ah
Liên hệ(Giá sẽ tốt hơn)

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 45Ah

Kích thước: 236 x 128 x 200 x 220

Ắc quy Hyundai 50B19L 12V 40Ah
Liên hệ(Giá sẽ tốt hơn)

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 40Ah

Kích thước: 236 x 128 x 200 x 220